امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

دی وی دی های نظام قدیم کنکور آسان است

دی وی دی های نظام قدیم کنکور آسان است

5٫0 rating based on 1,234 ratings
دی وی دی های نظام قدیم

لیست قیمت دی وی دی های نظام قدیم کنکور آسان است ( انتشارات گیلنا ) و اوج یادگیری .

ریاضی امیر مسعودی

عنوانمدرسقیمتویدیو
نظریه معادلات و سهمی مهندس امیر مسعودی۹۵
نامعادلات (جبری,قدرمطلق,ترکیبی) مهندس امیر مسعودی۴۰
تابع جامع  مهندس امیر مسعودی۱۰۰
قدرمطلق و جزء صحیح  مهندس امیر مسعودی۴۵
مثلثات  مهندس امیر مسعودی۱۲۰
روش تست زنی مثلثاتمهندس امیر مسعودی۶۰
مجانب ونگاهی به رسم نمودار مهندس امیر مسعودی۳۰
تکنیکهای توابع نمائی و لگاریتم مهندس امیر مسعودی۳۰
حد جدید مهندس امیر مسعودی۱۰۵
روش تست زنی پیوستگی مهندس امیر مسعودی۲۰
روش تست زنی تصاعدحسابی مهندس امیر مسعودی۴۵
روش تست زنی تصاعدهندسی  مهندس امیر مسعودی۴۵
مشتق۱ vvip   مهندس امیر مسعودی۱۴۰
مشتق۲ vvip  مهندس امیر مسعودی۵۰
مشتق۳ vvip مهندس امیر مسعودی۱۲۰
انتگرال،سری،نموداروروابط مثلثاتی مهندس امیر مسعودی۱۲۰
روش های تست زنی آمار مهندس امیر مسعودی۴۵
آنالیز ترکیبی مهندس امیر مسعودی۴۵
احتمال مهندس امیر مسعودی۹۰
ماتریس مهندس امیر مسعودی۵۰
هندسه مختصاتی مهندس امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی هندسه ۱مهندس امیر مسعودی۵۰
دنباله و استلزام مهندس امیر مسعودی۸۰
روش تست دیفرانسیل،ریاضی پایه،آمار و مدلسازیمهندس امیر مسعودی۶۰
جمع بندی بسته ۱  مهندس امیر مسعودی۱۲۰
جمع بندی بسته ۲ مهندس امیر مسعودی۱۲۰
جمع بندی بسته ۳ مهندس امیر مسعودی۱۶۵
جمع بندی بسته ۴ مهندس امیر مسعودی۱۱۰
جمع بندی بسته ۵ مهندس امیر مسعودی۹۰
جمع بندی دو روزه بسته ۱ مهندس امیر مسعودی۱۰۵
جمع بندی دو روزه بسته ۲ مهندس امیر مسعودی۱۰۵
کتاب۵۴۰تست ریاضی شیرنگی۶۰

فیزیک امیر مسعودی

عنوانمدرسقیمتویدیو
فیزیک اول vvip  مهندس امیر مسعودی۱۰۰
بردار و اندازه گیریمهندس امیر مسعودی۴۵
روش تست زنی کارو انرژیمهندس امیر مسعودی۴۵
فشار و چگالی   مهندس امیر مسعودی۶۰
مجموعه جامع دما،گرما و قانون گازها  مهندس امیر مسعودی۷۰
روش تست زنی دما،گرما و قانون گازها  مهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست زنی ساکن  مهندس امیر مسعودی۶۰
خازن و مدارهای الکتریکی  مهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی خازن مهندس امیر مسعودی۴۵
روش تست زنی مدار مهندس امیر مسعودی۶۰
القا و الکترومغناطیس  مهندس امیر مسعودی۱۶۰
روش تست زنی القا و الکترومغناطیس مهندس امیر مسعودی۹۰
حرکت شناسی   مهندس امیر مسعودی۱۸۰
روش تست زنی حرکت شناسی مهندس امیر مسعودی۶۰
دینامیک  مهندس امیر مسعودی۱۰۵
روش تست زنی حرکت دایره ای مهندس امیر مسعودی۶۰
حرکت نوسانی   مهندس امیر مسعودی۱۵۰
امواج مکانیکی   مهندس امیر مسعودی۹۰
صوت و امواج الکترومفناطیس  مهندس امیر مسعودی۶۰
فیزیک اتمی و هسته ای  مهندس امیر مسعودی۷۵
جمع بندی کامل فیزیک آسان استمهندس امیر مسعودی۲۰۰
جمع بندی فیزیک پایه مهندس امیر مسعودی۲۸۰

شیمی عارف ربیعیان

عنوانمدرسقیمتویدیو
شیمی دوم فصل۱-۴  مهندس عارف ربیعیان۱۵۰
کربن و ترکیبات آلی شیمی دوم مهندس عارف ربیعیان۵۰
استوکیومتری مهندس عارف ربیعیان۱۱۵
ترمودینامک  مهندس عارف ربیعیان۶۰
اموزش محلول  مهندس عارف ربیعیان۶۰
سنتیک  مهندس عارف ربیعیان۴۵
تعادل  مهندس عارف ربیعیان۶۰
اسید و  باز مهندس عارف ربیعیان۱۲۰
الکتروشیمی  مهندس عارف ربیعیان۱۲۰
جمع بندی شیمی دوم و سوم مهندس عارف ربیعیان۱۲۰
جمع بندی شیمی چهارم مهندس عارف ربیعیان۸۰
محاسبات ریاضی در شیمی مهندس عارف ربیعیان۴۰

زیست انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمتویدیو
آموزش زیست دومدکتر شیخی۸۰
روش های تست زنی زیست دومدکتر شیخی۱۳۵
همایش زیست سال دومدکتر شیخی۱۰۰
زیست سال دومدکتر امیری و قریشی۱۱۵
روش تست زیست دوم ۱-۳دکتر امیری۹۰
روش تست زیست دوم ۴-۸دکتر امیری۱۸۰
آموزش زیست سومدکتر شیخی۱۲۰
روش های تست زنی زیست سومدکتر شیخی۸۰
همایش زیست سال سومدکتر شیخی۷۰
زیست سوم ۱ و ۲ و۳ و۴و ۱۱هژیر و مکری۱۲۰
کتاب زیست سومحسینی نیا۳۰
همایش ۳ روزه دوم و سومدکتر امیری۱۱۰
آموزش زیست پیش ۱دکتر شیخی۸۰
آموش زیست پیش ۲دکتر شیخی۷۰
روش های تست زنی زیست پیش۱دکتر شیخی۷۵
روش های تست زنی زیست پیش۲دکتر شیخی۷۵
گیاهیدکتر امیری۱۱۰
گیاهیدکتر شیخی۱۳۵
گیاهیدادگستری۱۰۵
ژنتیک مندلیدکتر شیخی۱۰۵
جمع بندی زیست ۹۵دکتر شیخی۷۵
جمع بندی زیست ۹۷دکتر شیخی۱۰۵
کتاب ۹۰۰ تست زیست۶۰
قید نامه زیستدکتر شیخی۶۰

ادبیات کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
ویدیو
قرابت معنایی منفی جدیداستاد احمدی۶۰
قرابت منفیاستاد احمدی۲۰
قرابت مثبت دوماستاد احمدی۳۰
قرابت مثبت سوماستاد احمدی۳۰
قرابت مثبت پیشاستاد احمدی۴۵
همایش فوق حرفه ای قرابتاستاد احمدی۴۵
تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۳۰
زبان فارسیدکتر آبان
۱۰۵
زبان فارسی پیشرفتهدکتر آبان و استاد احمدی۵۰
جزوه زبان فارسیاستاد احمدی۵۰
جمع بندی واژگان ادبیاتاستاد احمدی۳۰
روشهای تست زنی واژگاناستاد احمدی۳۰
واژگان و املا سوماستاد احمدی۱۰۰
واژگان و املا دومدکتر آبان و استاد احمدی۴۰
ادبیات دومدکتر آبان و استاد احمدی۶۰
ادبیات سوم خط به خطدکتر آبان
۱۵۰
ادبیات سومدکتر تجبر۱۰۵
ادبیات پیش دانشگاهیمحبوبی۱۴۰
اموزش ادبیات پیشدکتر آبان
۱۳۵
جزوه ادبیاتاستاد احمدی۱۷۵
آرایه دوماستاد احمدی۳۰
آرایه سومدکتر آبان و استاد احمدی۳۰
آرایه ادبی جامعدکتر آبان و محبوبی۶۰
جمع بندی ادبیات کنکوردکتر آبان
۱۸۰
جمع بندی دو روزه ادبیاتاستاد احمدی۱۰۰
خلاقیت شعریمحبوبی۵۰

عربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمتویدیو
عربی ۱داوطلب۶۰
عربی ۲داوطلب۱۰۰
عربی سوم کاملساداتی۱۲۵۰
روش های تست زنی عربی اجدید۴۵
متمم عربی برتراستاد احمدی۱۳۵
عربی برتراستاد احمدی۳۰
عربی صد در صداستاد احمدی۳۰
آسان آموز واژگان عربیاستاد احمدی۹۰
مفعول فیه۴۰
مفعول مطلق۴۰
مبحث حال۴۰
مبحث تمییز(روش تست زنی منصوبات)۴۰
مبحث منادا۴۰
مبحث مستثنی۴۰
کتاب درک مطلباستاد احمدی۳۰
dvd درک مطلب۶۰
۳۰۰تست ترجمه عربی۴۰
جمع بندی عربی کنکوراستاد احمدی۱۴۰

زبان انگلیسی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمتویدیو
زبان اولمحجوبی۳۰
زبان دوممحجوبی۳۰
لغات سوممحجوبی۴۰
لغات چهارممحجوبی۸۰
گرامرمحجوبی۳۰
گرامر جدیدمحجوبی۶۰
کلوز تستمحجوبی۹۰
ریدینگمحجوبی۹۰
واژگان سوم vvipمحجوبی۱۲۰
آموزش خط به خط زبان پیشمحجوبی۴۰
تکنیک های فوق حرفه ای ریدینگدانش زاده۱۰۵
روش تست زنی کلوز تستدانش زاده۷۵
روش های تست زنی گرامردانش زاده۴۵
روش های تست زنی واژگان کلیدیدانش زاده۱۳۵
همایش گرامر کنکورمحجوبی۴۵
اموزشی گرامرمحجوبی۴۵
روش های تست زنی گرامرمحجوبی۴۵
کلوزتستمحجوبی۴۵
روش های تست زنی ریدینگمحجوبی۵۰
روش تست واژگانمحجوبی۷۵
جمع بندی کنکورمحجوبی۱۰۵

دین و زندگی حسین احمدی

عنوانمدرسقیمتویدیو
دین و زندگی دوم ۱۶ درساستاد احمدی۱۶۰
خلاقیت در ینی دوم درس ۱ تا ۷استاد احمدی۱۰۵
خلاقیت در دینی دوم درس ۸-۱۶استاد احمدی۱۳۵
روش تست زنی دینی دوم ۱تا۳استاد احمدی۴۵
دین و زندگی سوم ۱۶ درساستاد احمدی۱۶۰
دین و زندگی پیشاستاد احمدی۱۵۰
دینی آسان است سال چهارم درس ۱تا۳استاد احمدی۴۵
دینی آسان است سال چهارم درس ۴تا۶استاد احمدی۴۵
دینی اسان سال چهارم درس ۷-۱۰استاد احمدی۶۰
جمع بندی دینیاستاد احمدی۱۸۰

دروس انسانی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمتویدیو
جامعه شناسی دوممحبوبی۸۰
جامعه شناسی سوممحبوبی۵۰
روش تست زنی منطق سوممحبوبی۴۰
منطق vvipمحبوبی۱۱۰
عربی سال دوم انسانیجوکار۳۰
عربی سومساداتی۱۵۰
تاریخ ادبیات ایران جهان ۱آبان۹۰
تاریخ ایران و جهان(۱) دومصفری۱۰۰
تاریخ ایران و جهان(۲) سومصفری۱۵۰
سبک شناسی(متون)ادبیات انسانیآبان۵۰
عروض و قافیهآبان۱۰۰
روش تست زنی ۷کتاب انسانیداوطلب۱۲۰
فلسفه سوممحبوبی۵۰
ریاضیات انسانی۳حبیبی۹۰
فلسفه پیشمحبوبی۹۰
تاریخ شناسی چهارمصفری۱۰۰
علوم اجتماعیداوطلب۱۰۰
تاریخ ادبیات ایران جهان ۲ابان۹۰
ادبیات سوم انسانیابان۹۰
جمع بندی ورش تست تاریخ ادبیات ۱و۲۹۰

آلفا حسین احمدی

عنوانمدرسقیمتویدیو
صوتی ۱ و ۲استاد احمدی۱۰
تصویری ۱ و ۲استاد احمدی۱۰
تجسم خلاق۵
جزوه تمرینات تندخوانی۱۰
جزوه برنامه ریزی۱۰
موفقیت برنامه ریزی+کتاب باستاد احمدی۵۰

موسسه گیلنا طرح اوج یادگیری را برای فارغ التحصیلان نظام قدیم در نظر گرفته است تا با مشاوره ای مناسب فاصله ای که با تحصیل گرفته اند را جبران و به اوج توان یادگیری خود برسند و به سرعت خود را برای کنکور آماده کنند.

داوطلبین کنکور برای تهیه دی وی دی های نظام قدیم کنکورآسان است می توانند با شماره ۰۹۱۲۱۹۶۸۲۸۶ تماس بگیرند و برای دانلود دی وی دی های نظام قدیم به سایت انتشارات گیلنا و اوج یادگیری مراجعه کنند .

یک دیدگاه ارسال شده!

  • سلیمان گفت:

    خوزستان

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.