امروز پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

یادگیری آسان

زمان پخش برنامه های تلویزیونی موسسه کنکور آسان استمقالات مشاوره ای

زمان پخش برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری – زنگ پنجم کنکور آسان است

دراین برنامه های تلویزیونی دانش آموز به صورت رایگان از تدریس بهترین اساتید کنکور آسان است استفاده می کند. و با انواع روش های آموزش، انواع روش های تست زنی، چگونگی تدریس اساتید آشنا میشوند .